Avisos

 • Ajuntament 8 de juny de 2018 REGLAMENT DE REGULACIÓ I CONTROL DE LA JORNADA I HORARI LABORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.

  La present normativa té per objecte regular els mitjans, actuació i procediments a seguir per al control del compliment de la jornada de treball i de l’horari establert per a la mateixa, així com dels controls de puntualitat i permanència en el lloc de treball, tot això d’acord amb allò establert en el Conveni del treballadors de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i demés legislació concordant en la matèria.

 • 5 de juny de 2018 BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES D’AUXILIAR DE GERIATRIA

  Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0210 de 29 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal d’auxiliar de geriatria mitjançant contractació laboral.

   

  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 • 25 de maig de 2018 NOVA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

 • 22 de maig de 2018 BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

  Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0171 de 16 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una plaça de vigilant municipal com a funcionari interí, - Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- i una borsa de treball pel sistema de concurs- oposició lliure.

   

  Les bases de la convocatòria són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http://www.santsalvadordeguardiola.cat

  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

   

 • 12 d'abril de 2018 CONTRACTACIÓ D'UN PEÓ DE LA BRIGADA PEL PROJECTE RUBIK

  Aquestes bases es sustenten en el Projecte RUBIK, per l’ocupació social i en les Bases que el regulen aprovades en el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 22 de gener 2018 i en les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, exercici 2018.
  El RUBIK pretén, mitjançant els incentius, donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presenten especials dificultats d’accés al món laboral.

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29