BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

Dimarts, 22 de maig de 2018 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0171 de 16 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una plaça de vigilant municipal com a funcionari interí, - Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- i una borsa de treball pel sistema de concurs- oposició lliure.

 

Les bases de la convocatòria són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http://www.santsalvadordeguardiola.cat

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 

Es objecte d’aquestes bases regular el procediment de selecció per a l'accés, pel sistema de concurs d’oposició, d’una plaça de vigilant municipal, funcionari interí, incloses a l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, grup C2, subescala de Serveis Especials complement de destí nivell 18.

Darrera actualització: 22.05.2018 | 11:23