BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES D’AUXILIAR DE GERIATRIA

Dilluns, 6 d'agost de 2018 a les 00:00

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment de selecció d’una borsa de treball  per a cobrir de forma interina possibles vacants a la plantilla de personal d’auxiliar de geriatria.

Segon.-  Declarar admesos a participar en la convocatòria els aspirants amb registre d’entrada següents:

REGISTRE D'ENTRADA

 

CATALÀ

1117

Exempt

1178

No Exempt

1283

Exempt

 

Tercer.-  Reclamar l’aportació de la documentació següent pels aspirants de la convocatòria:

REGISTRE D'ENTRADA

DNI

TITULACIÓ

CATALÀ B

1133

 

X

X

1211

X

X

X

1233

 

X

X

 

Quart.-  Atorgar un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació per a presentar esmenes i possibles reclamacions així com per aportar la documentació que hi manca, d’acord amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria. Els aspirants que no hagin aportat la documentació compulsada se’ls hi requerirà el dia de la entrevista.

Darrera actualització: 07.08.2018 | 20:11