Catàleg de Serveis

Què és un catàleg de serveis?

El catàleg de serveis és el document que recull informació sobre les diferents prestacions que ofereix l'Ajuntament als seus veïns i veïnes. Recull els compromisos que presta per garantir el bon nivell del servei i la qualitat d'aquest. Així mateix, per poder obtenir informació i/o fer suggeriments. És per tant, un instrument molt important perquè tota persona conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar de la seva millora.

Compromisos amb la ciutadania

Un element destacat del Catàleg de Serveis és el compromís que es genera per part de l’Ajuntament vers els diferents serveis que gestiona:

 1. Establir els canals de participació suficients per millorar els serveis que es presten i també un apartat específic de participació ciutadana on al llarg de cada exercici es poden obrir diferents processos de participació.
 2. Establir un període de resposta al ciutadà inferior a 15 dies en la cessió d’espais municipals.
 3. Establir un període de resposta i arranjament inferior en el menor termini possible.
 4. Donar resposta a les consultes, queixes, informacions o suggeriments en el menor termini possible.
 5. Establir un període de resposta en les llicències urbanístiques de màxim 3 mesos sempre i quant sigui possible. 
 6. Mantenir una mitjana de temps d’espera en qualsevol equipament municipal amb atenció personal inferior a 20 minuts.
 • Neteja viària

  Servei que  s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi. 

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal

 • Pavimentació de vies públiques

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública. 

 • Tractament de residus

  Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals 

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Atenció i prevenció de la violència masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica. 

 • Servei d'ajuda a domicili

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

 • Teleassistència

  Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant situacions d'emergència.

 • Programes de sensibilització en igualtat de gènere

  Servei que s'encarrega de realitzar accions de conscienciació a la ciutadania en general en relació amb la igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat i a sensibilitzar i conscienciar la població sobre la igualtat entre dones i homes.

 • Foment de la Participació Ciutadana

  Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi

 • Piscina Municipal

  Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús  d'aquest equipament lúdic. 

 • Transport interurbà

  Servei que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones d'una mateixa ciutat o poble i entre diferents poblacions o municipis.

 • Regulació de mobilitat

  Servei que s'encarrega de fer possible la mobilitat de les persones en el municipi, d'una manera segura i sostenible.

 • Sensibilització i informació ambiental

  Servei que s'encarrega de les tasques d'informació i divulgació  amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població cap el respecte al medi ambient, especialment vinculat a la mobilitat urbana.

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics. 

 • Suport a l'empresa

  Servei que s'encarrega  d'ajudar a les persones emprenedores i empreses  en la creació, la consolidació i el creixement de noves iniciatives empresarials i empreses.

 • Formació ocupacional

  Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teòrico-pràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals

 • Organització i Promoció de fires

  Servei que s'encarrega dels esdeveniments de caràcter periòdic adreçats a la ciutadania en general destinats a la venda de productes en motiu d'alguna festivitat o tradició. 

 • Suport al teixit comercial

  Servei que s'encarrega de realitzar accions per a assolir el creixement i la millora de la xarxa comercial al municipi, així com del conjunt d'establiments situats en un o en diversos edificis d'un mateix espai comercial, en el qual es duen a terme diferents activitats comercials. 

 • Informació i promoció turística

  Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

 • Cos de la Guàrdia Municipal

  Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

 • Prevenció d'incendis

  Servei que s'encarrega de les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i rescat de persones 

 • Protecció civil

  Servei que s'encarrega de planificar i executar les accions necessàries per respondre a emergències i riscos greus per a la ciutadania

 • Promoció de la salut

  Servei que s'encarrega de realitzar un conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries 

 • Protecció de la salut

  Servei que s'encarrega de realitzar tot un seguit d'actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut

 • Préstec de material divers

  Servei que s'encarrega de posar a l'abast de qui ho requereixi materials diversos, com ara, cadires, entarimats, sistemes audiovisuals, etc...

 • Aigües Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. És un servei externalitzat a l'empresa pública Aigües de Manresa SA

 • Cementiri

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

  En el nostre municipi hi ha dos cementiris que corresponen a les dues parròquies que l'integren: el cementiri de la parròquia de Sant Salvador de Guardiola i el de la parròquia de Sant Sadurní de Salelles. Des de l'Ajuntament es gestiona únicament el primer, ja que el de Salelles depèn exclusivament de la seva parròquia, fet pel qual no ens hi referirem.

  El cementiri de Sant Salvador va ampliar-se fa uns deu anys i consta d'uns 370 nínxols, dels quals n'hi ha una trentena de lliures, que podran satisfer la creixent demanda. Per qualsevol incidència que pugui sorgir us preguem que contacteu amb l'Ajuntament.

 • Recollida de residus

  Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària).

 • Centre de Dia La Masia Centre de dia "La Masia"

  Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

   

   

 • Ensenyament de Primària

  Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.

 • Escola de Música la Sala

  Servei que s'encarrega de promocionar i proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de les futures generacions de professionals de la música.

 • Biblioteca

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

 • Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

  Les instal·lacions són:

  • Sala de Teatre "la Sala"    C/ de la Creu, 6-8  
  • Pista Poliesportiva CEIP Montserrat    C/ Marganell, s/n   
  • Gimnàs CEIP Montserrat    C/ Marganell, s/n   
  • Pavelló Poliesportiu    C/ Moreneta cantonada amb C/Marganell   
  • Camp de futbol    C/ Marganell, s/n   
  • Pista de pàdel    C/ Marganell, s/n   Més informació
  • Camp de volei platja    C/ Moreneta cantonada amb C/Marganell   
  • Sala Polivalent    C/ Pau Casals, s/n (Calvet)   
  • Pistes de petanca    C/ Reina Sofia, s/n  (Calvet)   
  • Piscina Municipal    C/ Reina Sofia, s/n  (Calvet)   
  • Pista Poliesportiva Calvet    C/ Reina Sofia, s/n  (Calvet)  
  • Circuït municipal de bicicletes    C/ Barcelona, s/n  (Calvet)   
  • Pista skate    C/ Barcelona, s/n  (Calvet)   

   

 • Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc...

 • Deixalleria

  Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors. 

 • Treball i Ocupació

  Servei Local d'Ocupació (SLO)

  • Promou l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur.
  • Estableix vincles amb les empreses per detectar les seves necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.
 • Accés a nuclis de població

  Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

 • Escola bressol "Dentetes"

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Espai Jove "Can Sansa"

  Servei que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent i que inclou les del punt d'informació juvenil.

 • Promoció de les arts escèniques

  Servei que s'encarrega de la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur, incloent, si és el cas, l'espai de teatre municipal. 

 • Organització i promoció de Festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc. 

 • Suport a les entitats

  Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi. 

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural. 

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi. 

Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:02
Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:02