SEGON LÍNIA AJUTS ECONÒMICS

L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola publicarà en breu al BOPB, la segona convocatòria d’ajuts per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms de Sant Salvador de Guardiola afectats econòmicament per la situació generada per la covid-19. Un cop es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), es podran sol·licitar els ajuts telemàticament.

En aquesta pàgina trobareu les bases de la convocatòria i un cop es publiquin la convocatòria dels ajuts al BOPB, també hi trobareu el model de sol·licitud i el model de declaració responsable.

Podran optar a aquestes subvencions els o les titulars d'una activitat econòmica del municipi de Sant Salvador de Guardiola que s'han vist obligats a tancar l'establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l'estat d'alarma decretat per fer front a la COVID-19, i que no hagin rebut cap altre subvenció provinent d'aquest Ajuntament per als mateixos conceptes.

Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los

1.- Els beneficiaris/àries hauran de complir les obligacions que derivin de l'acte d'atorgament de la subvenció i, en tot cas, aquelles que es preveuen els articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no poden haver estat beneficiaris de cap altre ajut provinent d'aquest Ajuntament per als mateixos conceptes.

2.- Requisits dels beneficiaris/àries:

a) Haver   estat   declarada   l'activitat   de   l'interessat,   no   essencial,   i,   per   tant,  haver-se vist afectada pel tancament d'acord al decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara  l'estat d'alarma.

b) En  cas d'haver pogut continuar la  seva  activitat una  vegada  entrat  en  vigor el decret  463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i fins el 20 de  juny,  hagi  sofert una  davallada  dels  ingressos  de  la  facturació  d'un  35%, respecte  del  mateix període  de  l'any  anterior. En  cas de  les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat de l'activitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta de l'activitat.

3.-  Podran  ser  beneficiaris/àries  d'aquestes  subvencions  les  persones  titulars  d'una  activitat econòmica que s'han vist obligats a tancar i suspendre la seva activitat i/o no poder  prestar el seu servei amb normalitat, sempre que no estiguin afectades per cap de  les   prohibicions  contingudes  a  l'art.  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre, General de   Subvencions, compleixin els requisits establerts en  les presents bases i reuneixin les següents condicions:


a)     Tenir  donada  d'alta  l'activitat  amb  domicili  fiscal  i  social  a  Sant  Salvador  de  Guardiola, fixat amb anterioritat al mes de març de 2020 i acreditar la seva titularitat.
b)     Declarar  la  titularitat  de  l'activitat  i  la  possessió  o  tramitació  dels  permisos relatius a l'activitat que s'ha vist obligada al tancament o bé que no ha pogut prestar el   seu   servei   amb   normalitat,   en   compliment   de   l'article   10   del   Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decreto 465/2020 de 17 de març.
c)      Mantenir l'activitat durant mínim 6 mesos des  de  la  data  de la  publicació  en  el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria dels presents ajuts.
d)     Estar  donat  d'alta  a  la  Seguretat  Social  pel  desenvolupament  de  l'activitat  objecte de la subvenció.
e)    Declarar que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de  Sant  Salvador  de  Guardiola,  la  Seguretat  Social,  l'Agència  Tributària  Estatal  i  la Generalitat  de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud, o bé demostrar que s'ha demanat un  aplaçament de les mateixes.
f)  Tenir un màxim de 9 treballadors.

Les persones que estiguin donades d'alta al Règim especial de treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i a la vegada siguin representants legals o tenen algun tipus de participació en les persones jurídiques només podran fer una sol·licitud.

Aquests requisits han de ser acreditats pels sol·licitants de la forma següent mitjançant la signatura de la declaració responsable que podrà trobar-se a la web municipal , un cop publicada la convocatòria al BOPB.

La resta de requisits i condicions queden regulats a les bases adjuntes.

 


Darrera actualització: 29.09.2021 | 15:06
Darrera actualització: 29.09.2021 | 15:06