INICI
 MAPA WEB
 CONTACTAR
Dimecres   
24 agost   
de 2016   
 
 El Municipi
 L'Ajuntament
 Cartografia i carrers
 Altres administracions
 El Món del Treball
 Empreses i Comerços
 Actualitat
 Serveis i Tràmits
 Seu electrònica
Ennlaç a Facebook
E-factura
E-tauler
Transport
Accés al Portal de Transparència
Amb el suport de:
ACTUALITAT 
Una vegada aprovat inicialment l'expedient d'aprovació del Pla Director d’Equipaments de Sant Salvador de Guardiola, que té per objectius fer una diagnosi de la situació actual, i recull les necessitats i disponibilitats del municipi i fa una proposa d’un pla d'inversions a curt, mig i llarg termini per adequar o millorar les dotacions existents i/o crear-ne de noves; per l'Acord del Ple de data 28 de juliol de 2016, de conformitat amb amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es sotmet l'expedient a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per a poder formular les al·legacions i reclamacions que s'estimin pertinents.


Sant Salvador de Guardiola, a la data de la signatura electrònica.

ALCALDE,


Signatura: ALBERT MIRALDA I SELLARÈS
ACTUALITAT 
Sant Salvador de Guardiola ha superat l’objectiu de reducció de les emissions de CO2 que contempla el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) al qual el municipi es va adherir el març de l’any 2009, a través del Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. El document fixava el compromís principal de reduir les emissions de carboni en un 20% respecte l’any 2005, percentatge que el municipi ha superat en tres punts gràcies al conjunt d’accions que l’ajuntament ha desenvolupat durant la darrera dècada.
ACTUALITAT 
Per Decret d’alcaldia núm. 146/2016 de 8 de juny d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria de quatre places de vigilant municipal, - Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- pel sistema de concurs- oposició, en torn lliure, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016.
ACTUALITAT 
Una vegada aprovat inicialment l'expedient d'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Salvador de Guardiola, que té com a finalitat establir les directius i les actuacions adreçades a evitar el risc de generació o de propagació d’incendis i que inclou el plànol de delimitació de mesures de prevenció contra incendis forestals del municipi de Sant Salvador de Guardiola, per l'Acord del Ple de data 14 de juliol de 2016, de conformitat amb l'article 4.5 b) del Decret 123/2005, de 14 de juny, en concordança amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es sotmet l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per a poder formular les al·legacions i reclamacions que s'estimin pertinents.


Sant Salvador de Guardiola, 19 / juliol / 2016

ALCALDE,


Signatura: ALBERT MIRALDA I SELLARÈS
ACTUALITAT 
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, mitjançant acord de Junta de Govern Local, ha aprovat les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les Associacions de veïns i entitats del municipi per al finançament de les activitats culturals i/o socials executades durant l’anualitat 2016, i n’obre la convocatòria pública.
ACTUALITAT 
Per tal d'agilitzar la tramitació dels carnets de la Piscina Municipal i evitar cues innecessàries, us informem que podreu sol.licitar-lo a l'Ajuntament els dies 21, 22 i 23 de juny de 10h a 13h. Us el farem al moment.
A partir del dia 24 ho haureu de sol.licitar els matins de 10h a 13h a l'Ajuntament.
Entreu a la notícia per consultar la documentació que us demanarem.
ACTUALITAT 
Després de fer consultes per part de l'Ajuntament relacionat als problemes amb la recepció de la TDT per part d'uns sectors del municipi, us informem que són deguts al desplegament de la freqüència 4G de telefonia mòbil.

Per poder solucionar els problemes de recepció, s'ha de trucar al telèfon gratuït 900 833 999 on prendran les dades dels afectats perquè un tècnic, de manera gratuita, instal·li un filtre a l'antena per solucionar aquests problemes.

També podeu podeu consultar el web www.llega800.es
TRÀMITS 
Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Sant Salvador d...
SERVEIS 
Els destinataris del servei són totes les persones que desitgin començar o aprofundir en la lectura i l’escriptura. Es fa 2 cops per setmana...
TRÀMITS 
La sol·licitud general és el model tipus per a qualsevol demanda, tràmit, queixa, denuncia o reclamació que no tingui un model específic de ...
 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola | Carrer de Dalt, 19 | 08253 Sant Salvador de Guardiola | Tel.: 93 835 80 25
AVIS LEGAL