Suspensió de terminis administratius

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

Mesures jurídiques administratives excepcionals, especialment en relació amb l’ampliació i/o pròrroga dels terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la situació d’emergència produïda per la progressiva infecció del coronavirus, i en conseqüència amb la resolució d'alcaldia de 15 de març de 2020, en relació amb la limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la  seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Atès que el dia 11 de març de 2020 l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.

Atès que per part del Govern de l’Estat s’han adoptat una sèrie de mesures, entre d’altres, s’ha publicat el dia 13 de març de 2020, en el BOE 65 el RDL 7/2020, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Atès que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, de 10 de març de 2020, es van adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per el personal al servei de l’Administració General de l’Estat.

Atès que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

Atès que el RDL 7/2020, de 12 de març, en el seu article 6, preveu la possibilitat de justificar la necessitat d’actuar immediatament i, per tant, adoptar mesures de caràcter excepcionals, en relació amb la tramitació i adjudicació de contractes en la forma prevista a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP; article que seria d’aplicació també a l’àmbit local, atès que el mateix té caràcter bàsic, a l’empara del que disposa la disposició final primera, a excepció del paràgraf b) de l’apartat primer del mateix.

Atès que l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP, regula els terminis de durada i la pròrroga dels contractes, i en aquest sentit assenyala que, excepcionalment, en els contractes de serveis i subministrament es podran prorrogar per un termini màxim de 9 mesos, fins a que s’adjudiqui el nou contracte.

Atès que el RDL 7/2020, de 12 de març, en la seva disposició transitòria única preveu que es podrà aplicar la tramitació d’emergència regulada en l’article 120, també en aquells contractes que la tramitació s’hagués d'iniciar abans del dia 13 de març de 2020, ja que es tracta d’una situació excepcional que requereix l’adopció de mesures jurídiques i administratives de caràcter excepcional.

Atès que el RDL 7/2020, de 12 de març, en la seva disposició addicional tercera estableix la suspensió dels terminis administratius durant la vigència de l'esmentat decret.

Atès que amb data 15 de març de 2020, per part d'aquesta Alcaldia s’ha dictat una resolució en què s’adopten mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i el personal al servei de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per el correcte funcionaments dels serveis bàsics o estratègics, així com per a restringir la mobilitat de l’esmentat personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia Coronavirus-COVID19, i que aquestes mesures tindran una vigència des del dia 15 de març i fins el 28 de març de 2020, el que suposa que durant aquest temps hi haurà un alentiment en la tramitació dels diferents expedients administratius, el que exigeix que es procedeixi a dictar una resolució ampliant els terminis dels diferents expedients administratius, per evitar perjudicis als interessats i al servei públic en general.

En ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,

RESOLC

Primer. ACORDAR prorrogar 30 dies naturals, tots els terminis en relació amb els expedients administratius en curs següents:
1. Els terminis dels contractes, de qualsevol naturalesa, sempre que la seva pròrroga sigui indispensable per a la prestació dels serveis públics, donada la situació d’emergència.
2. Els terminis de presentació d’ofertes, els terminis de requeriment de documentació als proposats adjudicataris i els de formalització, en relació amb tots els contractes en curs.
3. Els convenis, de qualsevol naturalesa, sempre que el termini sigui essencial, inclòs dins d’aquests, els supòsits d’acceptació de delegació, i sense perjudici de la seva posterior elevació al Ple als efectes de la seva ratificació si s’escau.
4. Els terminis de presentació i justificació de subvencions i altres instruments anàlegs.
5. Els contractes laborals i/o nomenaments d’interins.

Segon. ACORDAR que l’ampliació del termini de 30 dies naturals a que fa referència l’apartat anterior, començarà a comptar a partir del mateix dia de finalització del termini previst en cada cas.

Tercer. ACORDAR que, sense perjudici dels supòsits específics previstos a l’apartat primer, també quedarien prorrogats, per 30 dies naturals, la resta de terminis de qualsevol altre expedient administratiu no definit en el mateix.

Quart. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 17 de març de 2020, i produirà efectes l’objecte de la mateixa.

Cinquè. ACORDAR que l’esmentada resolució podrà ser susceptible de modificació o ampliació, en relació amb la situació de l’evolució de la infecció del coronavirus-COVID19.

Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als membres electes i personal de la corporació, als portaveus dels grups polítics, a la Secretària Interventora Tresorera, als efectes legals oportuns.

Darrera actualització: 18.03.2020 | 12:44