La Generalitat publica uns ajuts per al sector ramader d’oví i cabrum

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

Sobre les ajudes destinades a explotacions ovines i caprines amb
dificultats de comercialització de bens i cabrits com a conseqüència
de l’estat d’alarma pel COVID-19.

El Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual es regula la concessió de
subvencions estatals destinades a explotacions ovines i caprines amb
dificultats de comercialització com a conseqüència de l’estat d’alarma pel
COVID-19, estableix un ajut de minimis que s’articula com un
complement de l’ajut associat per a les explotacions ramaderes d’oví i
cabrum, ja regulat per normativa comunitària, i que es concedirà per
concurrència competitiva.


Els beneficiaris seran persones físiques o jurídiques, o ens sense
personalitat jurídica, que:
- Que presentin o hagin presentat la DUN per l’any 2020 i reuneixin els
requisits per a ser beneficiaris del pagament per ovella i/o cabra
establert en la reglamentació al respecte.
- Siguin titulars d’explotacions d’oví i cabrum classificades com a
reproducció de llet, de carn o mixta, amb un nombre de femelles
superior a 50 en el cas de l’oví i de 30 en el cas del cabrum, i amb la
declaració censal anual realitzada
- Els animals elegibles seran aquelles ovelles i cabres mantingudes
com a reproductores conforme a la declaració censal obligatòria, i
que es trobin correctament identificades i registrades a data d’1 de
gener de 2020.
- Per l’establiment del nombre de femelles elegibles de cada explotació
afectada per la reducció de la comercialització de bens i cabrits, es
tindrà en compte el percentatge estimat de femelles amb cries a la
paridera de primavera, que es fixa en el 60%, així com el sacrifici de
xais i cabrits en els mesos de març i abril constatat en el Sistema
Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) respecte del mateix període
de l’any 2019, que s’estableix en un 40% per als xais i un 20% per
als cabrits.
- Les ovelles elegibles seran: les ovelles declaradesx0.60x0.40.
- Les cabres elegibles seran: les cabres declaradesx0.60x0.20.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials de la Catalunya Central
C. de la Llotja, 5
Edifici Firal EL Sucre, primera planta
08500 VIC
Telèfon 93 882 87 90
Fax 93 889 55 91

- El nombre màxim d’animals elegibles per beneficiari serà de 100.
Aquest percentatge serà independent a l’oví i al cabrum.
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, i s’hauran
d’establir criteris objectius d’atorgament en base als quals puntuar i
ordenar, per prioritats, les sol·licituds admissibles. Es prioritzaran, en tot
cas, a els/las joves agricultors.

Les sol·licituds d’ajut s’entendran presentades quant es faci la DUN 2020.
Abans de procedir al pagament, els beneficiaris hauran de presentar una
declaració responsable acreditativa de no estar immersos en les
prohibicions de la Llei 38/2003.

El termini per resoldre les sol·licituds i publicar la resolució de concessió,
no podrà excedir els 6 mesos comptats a partir de la data del 16 de juny
de 2020. El silenci administratiu, en aquest cas, es negatiu i per tant la
sol·licitud es considerarà desestimada.

L’import màxim mai podrà superar els 12€ per cabra u ovella elegible,
entre l’ajuda Estatal i la que es pugui donar per part del DARPA.
Des del DARPA, tot i que el Reial Decret es normativa bàsica, estem
preparant la convocatòria, no tant perquè hi hagi sol.licitud sinó per
regular, entre d’altres, la declaració responsable de que es parla. D’altra
banda, el Reial Decret regula de que per accedir a aquest ajut de minimis,
els beneficiaris hauran de justificar que “reuneixen els requisits per a ser
beneficiaris”, i nosaltres en la nostra disposició tindrem que establir els
criteris per la justificació i també les comprovacions prèvies abans
d’accedir a l’ajut.

Properament es donaran a conèixer les bases de la convocatòria de la qual
us informarem oportunament.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 16:42

Documentació

pdf ajuts
148,27KB