L'Agència de Residus de Catalunya ha publicat l’aprovació de les bases d’una línia d’ajuts que subvenciona la retirada de l’amiant

Dijous, 21 de maig de 2020 a les 00:00

Objecte i finalitat de la subvenció

Aquesta línia de subvencions té com objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Persones beneficiàries

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes

  • La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

 

  •  L'import de la subvenció concedida, en cap cas, podrà ser d'una quantitat que aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari, d'acord amb l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores, d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003. En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Es pot consultar tota la informació en aquest enllaç: RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

Darrera actualització: 21.05.2020 | 16:43