Obert el termini de presentació de sol·licituds de la subvenció per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del municipi afectats econòmicament per la situació generada per la Covid19

Dijous, 18 de juny de 2020 a les 00:00

Aquest dijous 18 de juny, s’ha publicat la convocatòria de subvencions per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del municipi afectats econòmicament per la situació generada per la Covid19, en base amb el Pla de Xoc per fer front a la crisi sanitària i econòmica produïda pel Covid19, aprovat el passat 14 de juny de 2020 en Ple ordinari d’aquesta corporació.

La present convocatòria, tal i com està aprovat al Pla de Xoc municipal està dotada amb la quantitat de 10.000 euros en total. L’import a concedir a cadascun dels beneficiaris/àries de les subvencions serà de 400€ fins a esgotar el límit de la consignació pressupostària.

A continuació us fem un breu resum dels punts més importants:

Termini de presentació de les sol·licituds:

Inici: 19 de juny de 2020

Fi: 8 de juliol de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

1. Les persones treballadores autònomes, comerços, serveis i petites empreses (ja siguin persones físiques o jurídiques) amb seu social al municipi de Sant Salvador de Guardiola que han hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19, i que no hagin rebut cap altre subvenció provinent d’aquest Ajuntament per als mateixos conceptes.

Requisits dels beneficiaris/àries:

a) Haver estat declarada l’activitat de l’interessat, no essencial, i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament d’acord al decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

b) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos de la facturació d’un 75%, respecte del mateix període de l’any anterior. En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat de l’activitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions:

Les persones físiques titulars d'establiments i/o activitats del sector comercial minoristes i de serveis de proximitat (tallers mecànics, perruqueria, bar, cafeteria o restaurant, venda de productes agroalimentaris i aules d'idiomes), d’alta al Règim especial de treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, pertanyents o no a una societat i que s’han vist obligats a tancar i suspendre la seva activitat i/o no poder prestar el seu servei amb normalitat, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, compleixin els requisits establerts en les presents bases i reuneixin les següents condicions:

a) Acreditar la titularitat de l’activitat comercial detallista o de serveis de proximitat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, i que estiguin en possessió o tramitació dels permisos relatius a l’activitat.

b) Acreditar la titularitat d’una activitat comercial detallista o de serveis de proximitat obligada al tancament o bé que no ha pogut prestar el seu servei amb normalitat, en compliment de l’article 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decreto 465/2020 de 17 de març.

c)Declaració responsable de compromís de mantenir l’activitat durant mínim 6 mesos des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria dels presents ajuts.

d)Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la Seguretat Social, l’Agència Tributària Estatal i la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud, o bé demostrar que s’ha demanat un aplaçament de les mateixes.

e)Tenir un màxim de 9 treballadors.

Els presents ajuts en aquest apartat, van destinats als establiments i activitats del sector comercial o de serveis amb raó social al municipi de Sant Salvador de Guardiola, que exerceixen la seva activitat com a comerç detallista i servei de proximitat i que s’adreça exclusivament al consumidor final, quedant excloses aquelles activitats empresarials que no compleixin aquesta definició.

Quedaran excloses les següents activitats:

a)Les activitats que no s’adrecin exclusivament al consumidor final.

2.- Les persones jurídiques, legalment constituïdes, amb seu social a Sant Salvador de Guardiola, que desenvolupen les seves activitats principalment en el municipi, que s’han vist obligades a tancar i suspendre la seva activitat i/o no poder prestar el seu servei amb normalitat, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, compleixin els requisits establerts en les presents bases i reuneixin les següents condicions:

a)Tenir un màxim de 9 treballadors.

Quines son les despeses subvencionables?

 1. Les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica que s’han continuat pagant malgrat el tancament o reducció de l’activitat:
  1. Despeses de llum.
  2. Despeses d’aigua.
  3. Despeses de lloguer del local directament relacionat amb l’activitat.
  4. Quotes de préstecs personals directament relacionats amb el negoci.
  5. Quotes de préstecs hipotecaris directament relacionats amb el negoci.
  6. Despeses necessàries per a l’obertura i realitzades per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 regulades per normativa.

Com es sol·licita?

Com a norma general, les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar telemàticament emplenant el model normalitzat que es pot trobar a la web municipal. Enllaç: http://www.santsalvadordeguardiola.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

Darrera actualització: 18.06.2020 | 10:27