Publicades les bases i convocatòries dels ajuts al comerç, serveis, artesania i moda

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 00:00

Adjuntem a la notícia tots els documents de les bases reguladores pels ajuts mencionats així com les convocatòries per artesania, moda i comerç.

Tal com us vàrem avançar dilluns, avui s’han publicat les bases i les convocatòries d’ajuts econòmics que ha impulsat el Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya.

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.  Persones beneficiàries :

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Pel Programa 3. Programa de reactivació del comerç, Programa 5. per a la reactivació de la moda catalana i Programa 6. per a la reactivació de l'empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l'any anterior.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans. S'exclou expressament l'artesania alimentària.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l'equipament de la persona.

Als efectes d'aquestes bases reguladores queden excloses les Fundacions (a excepció del Programa 1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç) i els Col·legis professionals.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals, en el Programa 7: Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç i de l'artesania.

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes 3, 4, 5 i 6 que es detallen a l'annex 2 d'aquestes bases han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d'aquestes bases reguladores només podran ser beneficiàries les incloses dins la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat.: Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros. Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

En cadascun dels programes que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881).

Per qualsevol qüestió, podeu contactar amb l`'area de promoció econòmica. 

Darrera actualització: 29.04.2020 | 13:55