03/10/23: Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'ocupació per concurs per a la cobertura de funcionaris/es interins/es grup C1. Escala Administració General, Subescala Administrativa

Dimarts, 3 d'octubre de 2023 a les 12:00

Base 1. Objecte de la convocatòria.
Es objecte d’aquestes bases regular el procediment de selecció del concurs per a la creació d’una borsa de treball per tal de cobrir, possibles suplències i interinitats del personal de la plantilla grup C1, per a cobrir necessitats eventuals en la prestació dels diferents serveis municipals corresponents a l’Administració general.

Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys a comptar des de la data del decret de puntuació final i quedarà sense efectes en el moment en què es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de places.

Les retribucions seran les que corresponguin a la categoria del lloc de treball.

Base 2. Característiques dels llocs de treball

2.1. Característiques lloc de treball, classificació C1:

 • Realitzar tasques de suport administratiu a la unitat organitzativa l´adscripció.
 • Realitzar tasques administratives de tractament de textos, d´informació i reproducció de documentació de la unitat organitzativa d´adscripció
 • Mantenir i actualitzar les bases de dades de la unitat organitzativa d´adscripció.
 • Tramitar i/o realitzar els processos assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d´adscripció.
 • Comprovar la facturació de les despeses de la unitat organitzativa d´adscripció
 • Atendre al públic personalment i telefònica i realitzar les tasques administratives que se´n derivin
 • Organitzar la recepció i distribució de trucades telefòniques de la unitat organitzativa d'adscripció
 • Registrar l´entrada i sortida de la documentació de la unitat i distribuir la correspondència
 • Fer els arxius interns, fitxers i classificació de documentació
 • Realitzar operacions comptables (nòmines, despeses domiciliades, factures i bestretes de caixa)
 • Gestionar el cementiri municipal.
 • Resoldre situacions problemàtiques plantejades en el lloc de treball
 • Substituir en situacions puntuals els auxiliars administratius de gestió de la seva unitat
 • En cas de la plaça correspondre a l’OAC l’horari serà matins i tarda de dijous excepte el mes d’agost.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la Corporació i normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret de confidencialitat en relació a les mateixes, que substituirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcional amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 7 de setembre de 2023

Darrera actualització: 06.11.2023 | 12:23