Carta de serveis

Definició de Carta de Serveis

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions comuniquen a la ciutadania, als/les usuaris/ies dels seus serveis, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. Son una eina de gestió, de millora continua i de rendició de comptes.

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola té la voluntat de donar a la ciutadania uns serveis públics de qualitat i que aquest compromís de qualitat quedi reflectit en les cartes dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament.

Compromisos de qualitat

Els serveis que ofereix una administració pública han de respondre a les expectatives i necessitats de les persones usuàries del servei i de la ciutadania en general. En aquest sentit les cartes de serveis i, en concret, els compromisos de qualitat, ens han de permetre millorar el què fem i com ho fem. En conseqüència, els compromisos de qualitat han de respondre a aquells atributs en la prestació del servei que són rellevants i millorables des de la perspectiva de les persones usuàries. Cada carta de serveis disposa d'uns compromisos de qualitat que han de ser revisables i avaluables. 

Cartes de Serveis disponibles i vigents

Regulació de les Cartes de Serveis

  • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 23
  • Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 59 modificat per article 179.1 de la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
  • Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa (...) i d’impuls de l’activitat econòmica, article 18
Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:54
Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:54