Ple municipal

Composició

El Ple de la corporació està format per onze regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal. La composició del ple de l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per la legislatura 2023-2027 és:

Alcaldessa - Presidenta: Sra. Anna Maria Llobet Solé (JUNTS)

Regidors i regidores

JUNTS 
Sr. Manuel García Soriano | Sr. Daniel Camerino Rodulfo | Sr. Òscar Pérez del Corral
Sra. Marta Sánchez Bargadà | Sr. Francesc López Carafí | Sra. Ana Isabel Estaún Barquero

SUMEM Sra. Georgina Mercadal Viñals | Sr. Jordi Monné Hernández | Sra. Anaïs Lòpez Roig

PSC Sr. Pablo Urbina de la Cruz

Crònica del ple

Any 2023
13-12-2023 Extraordinària | 15-11-2023 Ordinària
25-10-2023 Extraordinària |13-09-2023 Ordinària | 04-07-2023 Extraordinària    
26-06-2023 Extraordinària | 17-06-2023 Extraordinària | 14-06-2023 Extraordinària    
11-05-2023 Ordinària | 02-05-2023 Extraordinària | 13-04-2023 Ordinària    
16-03-2023 Ordinària | 09-02-2023 Ordinària | 12-01-2023 Ordinària

Any 2022
15-12-2022 Ordinària | 24-11-2022 Extraordinària | 17-11-2022 Ordinària | 
20-10-2022 Extraordinària | 13-10-2022 Ordinària | 08-09-2022 Ordinària | 
21-07-2022 Ordinària | 02-06-2022 Ordinària | 12-05-2022 Ordinària | 
07-04-2022 Ordinària |10-03-2022 Ordinària | 10-02-2022 Ordinària | 
13-01-2022 Ordinària

Calendari

El Ple de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola celebra sessió ordinària el segon dimecres, no festiu ni vigília de festiu, cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. També les podràs trobar al Canal de Youtube de l'Ajuntament

Convocatòries

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada i aquelles que n'estableix la seva competència qualsevol norma aplicable. 
Darrera actualització: 10.03.2024 | 01:32
Darrera actualització: 10.03.2024 | 01:32