Ple municipal

Composició

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal. La composició del ple de l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per la legislatura 2023-2027 és:

Alcaldessa - Presidenta:

Sra. Anna Maria Llobet Solé

Regidors i regidores

 • Sr. Manuel García Soriano
 • Sr. Daniel Camerino Rodulfo
 • Sr. Òscar Pérez del Corral
 • Sra. Marta Sánchez Bargadà
 • Sr. Josep Bargalló Berzosa
 • Sra. Ana Isabel Estaún Barquero
 • Sra. Georgina Mercadal Viñals
 • Sr. Jordi Monné Hernández
 • Sra. Anaïs Lòpez Roig
 • Sr. Pablo Urbina de la Cruz

Competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada i aquelles que n'estableix la seva competència qualsevol norma aplicable. 

Calendari

El Ple de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola celebra sessió ordinària el segon dimecres, no festiu ni vigília de festiu, cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. També les podràs trobar al Canal de Youtube de l'Ajuntament

Convocatòries

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

 

Desenvolupament del ple

Crònica del ple

Any 2022
15-12-2022 Ordinària     
24-11-2022 Extraordinària     
17-11-2022 Ordinària     
20-10-2022 Extraordinària
13-10-2022 Ordinària     
08-09-2022 Ordinària     
21-07-2022 Ordinària     
02-06-2022 Ordinària     
12-05-2022 Ordinària     
07-04-2022 Ordinària
10-03-2022 Ordinària     
10-02-2022 Ordinària     
13-01-2022 Ordinària

Darrera actualització: 13.07.2023 | 16:59
Darrera actualització: 13.07.2023 | 16:59