Junta de Govern Local

Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcaldessa i el ple hi deleguin. La composició del ple de l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per la legislatura 2023-2027 és:

Alcaldessa-Presidenta

 • Sra. Anna Maria Llobet Solé

Regidors i regidores

 • Sr. Manuel García Soriano, 1r tinent d'alcalde
 • Sr. Daniel Camerino Rodulfo, 2n tinent d'alcalde
 • Sr. Òscar Pérez Del Corral, regidor delegat

Competències

 1. Les conferides per la llei de Bases de Règim Local i pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions .
 2. Les delegades per l’alcaldia.
  • b.1) Concessió de llicències d’obres majors, i llicències d’activitats, quan s’escaigui, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i control ambiental de les activitats, així com les activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; i llicències i permisos relacionats amb Fires i Mercats, Cementiris i Serveis Funeraris.
  • b.2) Ordenació del trànsit i vehicles en vies urbanes, i qualsevol altra que la legislació, tant general com sectorial atribueixi a l'Alcalde en aquesta matèria, llevat dels procediments sancionadors que es reserven per la figura de l’Alcalde.
  • b.3) S’atribueixen també els procediments sancionadors i imposició de sancions respecte de les mateixes llicències d’activitats, d’obres majors i també menors; expedients de ruïna de tota classe i procediments sancionadors en matèria de disciplina urbanística, i qualsevol altre que les lleis atribueixin a l'Alcalde.
  • b.4) La contractació administrativa d’obres, serveis i subministraments, previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, i altres contractes previstos als articles 273 i ss., del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb valor estimat del contracte (VEC) d’imports superiors a 60.000’00 Euros, quan no superin els límits previstos a la Disposició addicional segona de la llei 9/2017 esmentada. L’alcaldessa es reserva la competència en aquesta matèria en els contracte amb valor estimat del contracte (VEC) fins l'import de 60.000'00 Euros.
  • b.5) Les concessions de tota classe, amb valor estimat del contracte (VEC) d’imports superiors a 60.000’00 Euros, amb els límit previstos a la Disposició addicional segona de la llei 9/2017 esmentada. L’alcaldessa es reserva la competència en aquesta matèria en els contracte amb valor estimat del contracte (VEC) fins l'import de 60.000,00 Euros.
  • b.6) L’aprovació de projectes d’obres i serveis, per imports superiors a 60.000,00 Euros (VEC), quan sigui competent per a la seva contractació l’alcalde, per raó de la quantia, i estiguin previstos en el Pressupost de l’exercici. L’alcaldessa es reserva la competència en aquesta matèria fins l'import de 60.000,00 Euros (VEC).
  • b.7) L’adquisició de bens i drets i alienació del patrimoni, per imports superiors a 60.000,00 Euros, Iva no inclòs), en la forma i límits de percentatge previstos a la Disposició addicional segona de la llei 9/2017 esmentada.
   L’alcaldessa es reserva la competència en aquesta matèria fins l'import de 60.000,00 Euros, IVA no inclòs.
  • b.8) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística, i projectes d’urbanització, si s’escau, de conformitat amb l’article 21.1, j) i 3) de la llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i l’article 53.1,s) i 3) del D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós d ela Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • b.9) Aquelles altres competències, de caràcter delegables, que les lleis sectorials atribueixin a l'Alcalde o al Ple i que aquests els hi deleguin.
 3. Les altres atribucions que li confereixin les Lleis.

Calendari

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, se celebraran el segon dimecres de mes, a les 20:00 hores i quan coincideixin amb el Ple, a les 19:00 hores, prèvia convocatòria d’alcaldia, per deliberar sobre aquells assumptes en què la Junta de Govern exerceix competències delegades del Ple. En cas que el dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el proper dimecres hàbil. 

Actes

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes.

Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 12:53
Darrera actualització: 27.07.2023 | 12:53