Acta de constitució del tribunal qualificador per proveïr una borsa de treball de vigilants municipals (C2). SUBSTITUCIONS (Mèrits)

Dimarts, 13 d'octubre de 2020 a les 00:00

Identificació de la sessió
Data: 1 d’octubre de 2020
Hora: 9:00 hores
Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Hi assisteixen:
Presidenta: Mª Alba Oms Bosch
Vocals:
Sra. Cristina Quesada Parera tècnica de Secretaria
Sra. Carme Capsada administrativa de Serveis Econòmics, i secretària del tribunal.
Sr. Joan Buchaca Fernández, vigilant municipal.

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i el tribunal procedeix a la valoració dels mèrits de cada aspirant.

Acords
Primer.- Atorgar als candidats les qualificacions de la valoració de mèrits detallada a continuació (PDF adjunt)

Segon.- Publicar la present acta al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
 

Darrera actualització: 13.10.2020 | 09:30

Documentació

pdf mèrits
396,1KB