Bases per la creació d'una borsa d'aspirants per contractacions laborals de durada determinada de places de subaltern grup (E)

Dimecres, 30 de setembre de 2020 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0473 de data 21 de setembre de 2020, s’ha aprovat la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal subaltern, (assimilat a grup E).

 

Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 de novembre, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

Darrera actualització: 07.10.2020 | 09:57