Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions esportives, anualitat 2023

Dimarts, 7 de març de 2023 a les 00:00

La convocatòria té com a finalitat la concessió de subvencions per al finançament d’activitats esportives organitzades per entitats i associacions de Sant Salvador de Guardiola.

Es destinarà un import inicial de 5.000 € per a les sol·licituds estimades i valorades favorablement per la comissió qualificadora. Aquest import podrà ser objecte d'ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l'Ajuntament.

El termini de presentació de la documentació és el proper 3 d'abril de 2023

Podran ser objecte de subvenció les següents activitats:

1.1. Activitats d'ensenyament de l'esport i l'activitat física:

 • Activitats fisicoesportives bàsiques de caràcter general o poliesportiu.
 • Escoles d'iniciació, grups de perfeccionament o tecnificació de les diferents modalitats esportives
 • Participació en esdeveniments esportius, trobades o encontres amistosos.

1.2. Activitats d'esport de competició:

 • Participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
 • Participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per alguna federació esportiva.
 • Participació en competicions universitàries.
 • Participació en competicions esportives per a aficionats o de lleure.
 • Participació en competicions esportives adaptades a les persones amb discapacitats.

1.3. Activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut:

 • Activitats físiques no competitives per a la millora de la salut i l'ocupació del temps de lleure
 • Activitats fisicoesportives de gent gran.
 • Activitats esportives recreatives per a infants i joves.
 • Activitats físiques adaptades per a persones discapacitades

➡ Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació:

Les sol·licituds d'aquesta convocatòria, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s'hauran de presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament mitjançant l'E-TRAM (Servei AOC), en el termini de vint dies des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la web municipal (www.santsalvadordeguardiola.cat)

➡ Període d'execució i justificació:

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar els projectes/activitats desenvolupats/ades durant el curs 2022-23, que va des de 1 setembre 2022 a 31 d'agost de 2023

➡ Termini i forma de justificació:

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dos mesos després de la notificació de la resolució de la concessió de la subvenció.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària, a la seu electrònica de l'Ajuntament mitjançant l'E-TRAM (Servei AOC), mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a www.santsalvadordeguardiola.cat, i revestirà la forma de:

a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà (subvencions superiors a 3.000 euros):

 • 1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts. S'hauran d'annexar documents gràfics que acreditin la realització del projecte/activitat i la seva repercussió (fotografies, vídeos, etc)
 • 2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

b) Compte justificatiu simplificat (subvencions inferiors a 3.000 euros), que contindrà:

 • 1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts. S'hauran d'annexar documents gràfics que acreditin la realització del projecte/activitat i la seva repercussió (fotografies, vídeos, etc)
 • 2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

Darrera actualització: 13.07.2023 | 11:08