Convocatòria per a la concessió de premis del Concurs de Disfresses de Carnestoltes 2023

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 00:00

ANUNCI


BDNS (Identif.): 672267.


De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672267.


SUMARI


Acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2023 per la qual es convoquen subvencions en
matèria de premi del concurs de disfresses de carnestoltes 2023, pel procediment de concurrència
competitiva.


CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES DE
CARNESTOLTES 2023.

1. BASES REGULADORES
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en les bases per a la
concessió de premis de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a concursos i premis d’activitats
i/o projectes culturals aprovades per Ple, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva.


2. OBJECTE DEL CONCURS
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió dels premis individuals i grupals
del concurs de disfresses de la festa de Carnestoltes 2023, destinats a potenciar i promocionar la
participació ciutadana a les festes populars i tradicionals de Sant Salvador de Guardiola.
La participació per obtenir alguns dels premis als que es fa referència, té caràcter voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de premis en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Els premis s’escolliran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.


3. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Els crèdits pressupostaris als que s’imputen els premis són els següents: 13 33400 48900 i la quantia total
màxima dels premis és de 600€.

 

4. PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona física. Per poder participar en aquest concurs, caldrà inscriure’s a
abans del dijous 23 de febrer de març de 2023 a les 13.30 h, a través d’un correu electrònic a
ssg.cultura@santsalvadordeguardiola.cat , o a l’Avinguda Generalitat de 16.30 a 17.00 h del dia 25 de
març de 2023.
En els dos casos s’haurà d’adjuntar l’annex 1 i annex 2 que trobareu al web municipal.
La inscripció al concurs és gratuïta, i cal estar inscrit per poder optar als premis.


5. PRESENTACIÓ I CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
- Tots els participants han d’estar al lloc de sortida a les 17 h. El número identificador facilitat durant la
inscripció haurà d’estar visible especialment quan l’organització ho requereixi.
- Es considera categoria individual a aquelles disfresses que portin una sola persona o que siguin iguals o
complementàries en parella.
- Es considera categoria de comparsa a aquells participants que vagin disfressats en grup de tres o més
persones, indistintament de si ho fan a peu o amb carrossa.
- Per als premis especials, es considera carrossa a les comparses que portin plataforma mòbil o carrossa
de tracció mecànica o remolcada per un vehicle, indistintament de si algun o tots els participants fan el
recorregut a peu o a sobre de la carrossa.
- Al premi especial de coreografia hi podran participar persones individuals, parelles, comparses i
carrosses, i es valorarà que si hi ha música, aquesta estigui ben sonoritzada.
- Al premi especial d’idea original i/o ben elaborada hi podran participar persones individuals, parelles,
comparses i carrosses. Es valorarà la fabricació pròpia i artesanal de les disfresses, així com tots els
complements que en formin part; la vistositat, i/o l’originalitat.
- Els premis i premis especials no seran acumulables entre ells.
- Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups
electrògens, equip de so i llum...).
- Els conductors responsables dels vehicles de les carrosses no podran abandonar-los en cap moment i
hauran de seguir les indicacions que els pugui donar l’organització i els guàrdies municipals.
- L’organització no es fa responsable de les temàtiques de les disfresses, que seran responsabilitat dels
participants.


6. RECORREGUT DE LA RUA
El recorregut s’anunciarà uns dies abans de l’acte a través dels mitjans habituals.


7. PREMIS I LLIURAMENT
S’entregaran els premis del concurs de disfresses segons les següents categories:
Categoria individual-parelles
Premi infantil: Xec regal de valor de 75€
Premi d’adults: Xec regal de valor de 75€
Categoria comparses i entitats
Millor comparsa: 200€ en efectiu
Premis especials
Millor carrossa: 150€ en efectiu
Idea més original i/o elaborada: Xec regal de valor de 100€

L’entrega de premis serà quan acabi el ball d’animació al Pavelló Municipal.


8. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
El jurat estarà format per un mínim de 3 persones designades per la regidoria de cultura de l’Ajuntament
de Sant Salvador de Guardiola, que no estiguin inscrites al concurs.
El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia 5 de març al Pavelló Municipal en acabar el ball
d’animació infantil, i també s’anunciarà posteriorment a través de les xarxes socials de l’Ajuntament. La
decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat elevarà el veredicte la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
perquè adopti l’acord d’atorgament dels premis.
El jurat desqualificarà les disfresses que incompleixin les bases establertes o les que, encara que les
compleixin, vulnerin drets personals o puguin resultar ofensives o discriminatòries.


9. DRETS SOBRE LES IMATGES
Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies fetes durant la rua perquè l’Ajuntament de
Sant Salvador de Guardiola pugui publicar-les en qualsevol dels canals de comunicació i difusió que sigui
necessari.
La participació en el concurs suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar aquestes
fotografies amb finalitats culturals.


10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs significa l’acceptació d’aquestes bases des del moment de la inscripció.
Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pel jurat.


NOTA: ÉS MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANTS OBSERVAR
ATENTAMENT LES PRESENTS BASES I FACILITAR TOTES LES DADES EXIGIDES.


Sant Salvador de Guardiola, 13 de gener de 2023


L’alcaldessa, Georgina Mercadal Viñals

Darrera actualització: 02.02.2023 | 13:58