Convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social, any 2023

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 00:00

ANUNCI

BDNS (Identif.): 672266

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672266.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, ANY 2023.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes al Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, aprovada en data 20 de setembre de 2018, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de desembre de 2018.

2. Crèdits pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són 30 23102 48900 del pressupost de 2023, i la quantia total màxima de les ajudes és de 9.000,00 euros. 

3. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció

La subvenció té per finalitat concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i es troba regulat al Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

4. Requisits dels beneficiaris

Els requisits dels beneficiaris es troben regulats al mateix Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

5. Òrgan competent per resoldre

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria és l’Àrea de serveis socials. L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local d’acord amb el Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. Termini de presentació de sol·licituds i documentació La convocatòria serà oberta. El termini de presentació de sol·licituds serà: Des del dia 01 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2023. Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per la persona interessada. El model normalitzat de sol·licitud, podrà trobar-se a la web de l’ajuntament: www.santsalvadordeguardiola.cat o a les oficines municipals. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l’article 21 del Reglament s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

6. Termini de resolució i notificació

El termini per la resolució i l’atorgament o desestimació de l’ajut social serà com a màxim tres mesos. Es notificarà als interessats dels ajuts socials de la resolució. El venciment del termini màxim sense haver estat notificada la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8. Fi de la via administrativa

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

9. Criteris de valoració de sol·licituds.

Es troben regulats a l’article 20 del Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 

10. Règim supletori

En tot el que no preveuen expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, Reglament de concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola , el Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la resta de legislació concordant.

Sant Salvador de Guardiola, 13 de gener de 2023

L’alcaldessa, Georgina Mercadal Viñals

Darrera actualització: 02.02.2023 | 13:50