Decret d’admesos i exclosos del procés de selecció per promoció interna de tècnic de serveis econòmics - Grup A2

Dijous, 13 de juliol de 2023 a les 00:00

Vist que ha finalitzat el període d’admissió de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs específic de mèrits per proveir el lloc que pertany al grup de classificació A, subgrup A2, de Tècnic/a Mitjà/na, de l’escala d’administració general, sots escala de gestió, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb adscripció a la intervenció municipal, àrea econòmica, d’acord amb les bases aprovades per Decret d’Alcaldia número 2023-0375, de data 22 de maig de 2023, publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 2 de juny de 2023.

Darrera actualització: 13.07.2023 | 16:15