Modificació de Crèdits 09/2020

Dimecres, 2 de desembre de 2020 a les 00:00

En data 12 de novembre de 2020 el Ple va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 09/2020 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior.

L'expedient s'exposarà al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Darrera actualització: 02.12.2020 | 12:36