REGLAMENT DE REGULACIÓ I CONTROL DE LA JORNADA I HORARI LABORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.

Divendres, 8 de juny de 2018 a les 00:00

La present normativa té per objecte regular els mitjans, actuació i procediments a seguir per al control del compliment de la jornada de treball i de l’horari establert per a la mateixa, així com dels controls de puntualitat i permanència en el lloc de treball, tot això d’acord amb allò establert en el Conveni del treballadors de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i demés legislació concordant en la matèria.

Darrera actualització: 08.06.2018 | 08:53