A partir d'avui, entren en vigor les mesures per a aquest Nadal

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 00:00

Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius taxats.

Específicament per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la permanència de grups de persones.

Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades.

Es permet que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

Durant el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

Desplaçaments personals

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, taxats i que caldrà justificar.

Sens perjudici de l’esmentat, la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les celebracions en establiments de restauració.

En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Empreses de serveis i comerç minorista

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc.

L’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada als requisits taxats i sempre amb reducció al 30% de l’aforament permès.

Queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.

L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada al fet que redueixin al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat. S’exclouen d’aquesta limitació els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables. Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració.

Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions taxades.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

En els establiments i equipaments tancats només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb mascareta.

S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 8 del vespre.

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions taxades.

•    El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
•    En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 
•    A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
•    Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
•    Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.
•    S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
•    El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
•    Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment.
•    Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

Activitats de lleure educatiu i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats.

Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran realitzar, tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones i seguint, en tot cas, el pla sectorial aprovat. Queden suspeses les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca.

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat.

Esdeveniments i activitats nadalenques

Es permet la realització d’activitats esportives, de cultura popular o tradicional o similars, que no comportin aglomeracions.

La representació de les activitats ha de ser estàtica en tots els casos. Només es podran realitzar les activitats que siguin perimetrades amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En els espais a l’aire lliure es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.

Els intervinents no professionals en les representacions culturals han de respectar la limitació establerta de grups de màxim sis persones.

En l’àmbit esportiu només es poden realitzar les proves incloses en el calendari oficial i amb la participació exclusivament d’esportistes federats.

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 11 de gener de 2021, sens perjudici de les previsions de vigència específica establertes, i de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de desembre de 2020, sens perjudici de les previsions de vigència específica establertes.

Darrera actualització: 21.12.2020 | 10:45