Aprovat el Pla d'adaptació de l'activitat social de Nadal i canvi d'any

Dijous, 3 de desembre de 2020 a les 00:00

Adjuntem la informació relativa a l'aprovat en el dia d'ahir pel PROCICAT

1. Pautes per les trobades i reunions
Bombolles de convivència i nombre màxim de persones
Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. En tot cas, les trobades es limitaran al nombre màxim de 10 persones.
A banda del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla del Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc.
Es recomana que la bombolla del Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

Pautes de seguretat
S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.
Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres). També cal ventilar abans i després de la trobada.
Està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic.
No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
En les trobades cal fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.
A taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines). Cal evitar compartir estris.
Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i afavorir la seva ventilació.
És convenient limitar la durada de les reunions.
Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i han de quedar-se al seu domicili complint amb les mesures d’aïllament.

Preparació de les trobades
Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada. Això implica que tots els integrants de la bombolla del Nadal, minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència. És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com són persones grans, amb malalties cròniques o altres.

2. Trobades amb persones residents en residències
Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret.
Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener.
També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial)
S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i ventilació. No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.
Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.


3. Mobilitat territorial i retorn a domicili
Els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva.
En tot cas, es recomana que la mobilitat es minimitzi i mantingui en l’entorn proper.
Es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. Caldrà complir amb les mesures establertes pel Govern espanyol en quant a la certificació de la prova COVID-19 amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de fora de l’Estat o altres mesures que siguin vigents.

4. Confinament nocturn
Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22:00 h com està previst per la resta de dies.
Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’ endarrereix fins les 23 h per a què la gent que pugui fer ús de l'horari de compres fins les 22 h.

5. Restauració
Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.
Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar (generació de més aerosols).
Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment.
Es recomana reforçar la ventilació dels establiments.
L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

6. Comerç
Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència.
El temps de permanència a l’interior també és important.
Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions.
Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviteu tocar superfícies innecessàriament.
Les fires – mercat de Nadal només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m2 per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims establerts per la normativa i la resta de mesures previstes al pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla PROCICAT per malalties emergents.
Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins les 22h.

7. Actes massius de cultura popular, esportius i altres
Cal evitar sempre fer grans esdeveniments. Tota l’activitat de cultura popular s’ha de realitzar de forma adaptada: només es podrà desenvolupar en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure. En el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats caldrà la preassignació de seients.
No es permeten els parcs de Nadal o similars. Si amb caràcter puntual es desenvolupen tallers infantils o altres activitats similars, s’han de fer sense contacte físic i respectant el nombre màxim de persones per grup i sense interacció entre grups.
L’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials queda condicionada a garantir que el número màxim de participants que es poden trobar alhora és el mateix que correspon al nombre màxim de persones per reunions socials establert per cada tram, és a dir, deu persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva, i que s’evita el contacte entre aquests grups i es garanteix que no hi ha assistència de públic.

8. Actes de culte
Es recomana que l’assistència als centres de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat i sempre que sigui possible a través de mitjans telemàtics. Es mantindran les limitacions d’aforaments que siguin vigents.

9. Transport
El transport mantindrà una freqüència elevada en els dies i períodes de més mobilitat.

Darrera actualització: 03.12.2020 | 11:28