Aprovat el toc de queda a tot el territori català

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

Com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern Espanyol, el Govern Català ja dictat la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En ella s’hi estableix que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 10 del vespre i les 6 del matí.

S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

  • Assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
  • Persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
  •  Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4 de la nit i les 6 del matí.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades no pot superar les 9 del vespre.

En cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, no pot superar les 10 del vespre.

S’exclouen d’aquests horaris de tancament les activitats de caràcter essencial.

Aplicabilitat

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Vigència

S’estableix la durada de la mesura en un termini de 15 dies.

Efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC, és a dir, des d’ahir diumenge, 25 d’octubre de 2020.

 

Darrera actualització: 26.10.2020 | 11:37