L'ACA aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig.

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 00:00

Aquesta mesura també s'ha fet efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

Volem informar-vos que, atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig.
Aquesta mesura també l’hem fet efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s’estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d’aquesta nova crisi
provocada pel virus COVID-19), s'amplia la gratuïtat del cànon social la resta de trams en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram.

Des de Generalitat ho plantejen com a mesures d’ajut social i d’atenció per a les famílies en aquests moments de dificultat, i un suport a les empreses per tal d’ajudar a garantir l’activitat econòmica. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i les empreses ascendeix a 50 milions d’euros.

Podeu consultar el text del Decret Llei en l'enllaç que adjuntem a la present notícia. 

Des de l’Agència estan en contacte directament amb les empreses subministradores d’aigua perquè siguin elles les que incorporin les bonificacions, automàticament, als rebuts de l’aigua dels mesos d’abril i de maig. D’aquesta manera, ni la ciutadania, ni els ajuntaments, ni les empreses no hauran de fer cap gestió addicional.

Us deixem informació sobre la Tarifa social del cànon de l'aigua (la qual podreu trobar més ampliada a través de l'enllaç que adjuntem així com directament a través del serveis socials municipals). 

A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur:

  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives:

  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

Tarifa social del cànon de l'aigua per a col.lectius d'especial protecció:

  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial

  • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.
Darrera actualització: 02.04.2020 | 13:37