L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola aconsegueix el "triplet" en la diagnosi econòmica financera de la Diputació de Barcelona

Dimarts, 7 de setembre de 2021 a les 00:00

El consistori guardiolenc ha tancat el 2020 amb números positius, malgrat que ha estat un exercici excepcional marcat pels estralls de la pandèmia. El superàvit ajustat de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2020 es va situar en 864.498,11 euros i el coeficient d’endeutament se situa al 20,22%, havent rebaixat el de l’any anterior.

D'acord amb la normativa vigent, la intervenció municipal ha d'emetre informes que acreditin el compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i financera juntament amb l'aprovació del pressupost i la liquidació municipal.

Alhora, l'àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, dins del programa d'assistència a la gestió econòmica municipal (ASGEL), elabora amb caràcter anual una extensa diagnosi i posterior anàlisi de la situació econòmica i financera dels ens locals basant-se en els exercicis ja liquidats. Aquest informe té en compte la liquidació pressupostària, l'anàlisi de la variació del romanent de tresoreria i el romanent de despeses generals.

Els resultats s'expressen en funció del color del semàfor en tant que el color verd representa una bona situació econòmica i financera i per contra el color vermell, indica que el resultat de la liquidació pressupostària municipal és millorable.

D'acord amb els resultats obtinguts, es presenta la diagnosi en format semàfor, tenint en compte 3 blocs diferenciats:

  • Resultat de l'equilibri econòmic.

Per l’any 2020 el superàvit ajustat a 31 de desembre de 2020 és de 864.498,11 euros.

  • Romanent de tresoreria

El Romanent de tresoreria augmenta en 81.128,65 euros, essent el resultat ajustat de l’any 2020 de 1.610.185,69 euros.

  • Endeutament municipal

El coeficient d’endeutament per l’any 2020 és de 20,22%, seguint la tendència a la baixa dels anys anteriors.

Tenint en compte aquestes dades, l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aconseguit la màxima distinció en tots tres blocs, després de computar les mitjanes de diferents indicadors com són l'equilibri econòmic, la relació entre taxes, preus i altres ingressos i la despesa dels serveis o en el cas del romanent, els fons líquids i el pendent de pagament, entre altres.

Darrera actualització: 07.09.2021 | 19:22