L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola torna a aconseguir el "triplet" en la diagnosi econòmica financera de la Diputació de Barcelona

Dijous, 19 de de maig de 2022 a les 00:00

El consistori guardiolenc ha liquidat el pressupost de l’any 2021 amb números positius. El superàvit ajustat de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2021 es va situar en 578.327,22 euros i el coeficient d’endeutament se situa al 12,93%.

D'acord amb la normativa vigent, la intervenció municipal ha d'emetre informes que acreditin el compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i financera juntament amb l'aprovació del pressupost i la liquidació municipal.

Alhora, l'àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, dins del programa d'assistència a la gestió econòmica municipal (ASGEL), elabora amb caràcter anual una extensa diagnosi i posterior anàlisi de la situació econòmica i financera dels ens locals basant-se en els exercicis ja liquidats. Aquest informe té en compte la liquidació pressupostària, l'anàlisi de la variació del romanent de tresoreria i el romanent de despeses generals.

Els resultats s'expressen en funció del color del semàfor en tant que el color verd representa una bona situació econòmica i financera i per contra el color vermell, indica que el resultat de la liquidació pressupostària municipal és millorable.

D'acord amb els resultats obtinguts, es presenta la diagnosi en format semàfor, tenint en compte 3 blocs diferenciats:

  • Resultat de l'equilibri econòmic. Per l’any 2021 el superàvit ajustat a 31 de desembre de 2020 és de 578.327,22 euros.
  • Romanent de tresoreria. El qual augmenta en 320.863,71 euros, essent el resultat ajustat de l’any 2021 de 1.931.049,40 euros.
  • Endeutament municipal. El coeficient d’endeutament per l’any 2021 és de 12,93%, seguint la tendència a la baixa dels anys anteriors (el 2020 es situava en 20,22%).

Tenint en compte aquestes dades, l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aconseguit la màxima distinció en tots tres blocs, després de computar les mitjanes de diferents indicadors com són l'equilibri econòmic, la relació entre taxes, preus i altres ingressos i la despesa dels serveis o en el cas del romanent, els fons líquids i el pendent de pagament, entre altres.

Darrera actualització: 19.05.2022 | 09:26