Modificació del Calendari Fiscal de l'any 2020

Dimarts, 28 d'abril de 2020 a les 00:00

Reial decret llei 15/2020, d'abril de 2020, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació

A partir de l'acordat al Decret d'Alcaldia 157/2020, de mesures econòmiques per fer front al Covid19, ens hem adherit a les mesures preses per part de l'Organisme de Gestió Tributària (òrgan al qual tenim delegada la gestió dels tributs municipals), quedant el calendari de la següent forma:

CONCEPTE

DATA INICI PAGAMENT

DATA FINAL PAGAMENT

Impost Béns Immobles Urbans

No fraccionat

 

 

 • No domiciliat

04/05/2020

01/09/2020

 • Domiciliat

 

01/09/2020

Impost Béns Immobles Urbans  Domiciliats - Primer termini

 

01/07/2020

Impost Béns Immobles Urbans  Domiciliats - Segon termini

 

01/09/2020

Impost Béns Immobles Urbans  Domiciliats - Tercer termini

 

02/11/2020

Impost Vehicles de Tracció Mecànica

 

 

 • No domiciliat

02/03/2020

02/06/2020

 • Domiciliat

 

01/06/2020

Pel que fa a la resta de tributs delegats, es manté la data inicial aprovada per Junta de Govern a proposició de l'ORGT, ja que la data del càrrec acordada és posterior a la declaració d'Estat d'Alarma. 

D'altres terminis afectats per aquesta modificació, quedaran com segueix:


Liquidacions d’ingrés directe:

 • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.
 • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

Deutes en executiva

 • Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts abans del 18 de març i no conclosos, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.
 • Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts a partir del 18 de març, s’amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l’aplicació de la norma general.

Ajornaments i fraccionaments

 • Ajornaments o fraccions, el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020.

Exposició pública de padrons

 • Els terminis d’exposició pública de padrons no conclosos a data 18 de març, s’amplien fins al 30 de maig de 2020.
 • Els terminis d’exposició pública de padrons iniciats a partir del 18 de març, s’amplien igualment fins al 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l’aplicació de la norma general

Recursos i reclamacions
El termini per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmicadministratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020.

IMPORTANT!

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

 • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
 • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Per més informació us deixem enllaç a la pàgina web de l'ORGT: https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115

Darrera actualització: 30.04.2020 | 11:30

Imatges

calendari fiscal