Noves mesures contra la Covid19 a Catalunya a partir del dia 7 de gener

Dimarts, 5 de gener de 2021 a les 00:00

Us detallem RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte supòsits detallats.

Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades previstes.

Es permet la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte els desplaçaments degudament taxats i justificats.

Horaris de tancament

La franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

Empreses de serveis i comerç minorista

Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L'obertura al públic de dilluns a divendres queda condicionada a:
a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència.
c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

Actes religiosos i cerimònies civils

Han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, i garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Ús del transport públic

Ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables. Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres.

Si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
- Es garanteixi que no se supera el 50% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
- S’estableixi un control d’accés.
- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.
- Es permet el desenvolupament d’activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora si escau. La mateixa limitació s’aplica a les classes d’activitats esportives que es practiquen individualment o en grups de menys de sis persones.
- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats.

L’ús de piscines ubicades en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats se subjecta als requisits següents:
- Es garanteixi que no se supera el 30% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
- S’estableixi un control d’accés.
- No es permet el desenvolupament d’activitats en grup.

S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20:00 hores.

Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

Activitats d’hostaleria i restauració

- El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
- En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
- S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment.
- Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat.

Activitats populars i tradicionals

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 7 de gener de 2021.

Darrera actualització: 05.01.2021 | 12:58