S'obre la convocatòria d'atorgament d'ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques pel curs 2021-2022

Dilluns, 28 de juny de 2021 a les 00:00

A partir d'avui i fins el proper 28 de setembre s'obre el termini per la presentació de sol·licituds a l'Ajuntament. 

OBJECTE I TIPOLOGIA DELS AJUTS
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió d’ajuts individuals escolars, a través de Serveis Socials municipals, destinats a finançar subvencions escolars per alumnes matriculats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil, dintre de la modalitat d’ajut ordinari, per aquest curs escolar 2021-22.

Estan dividits en tres: 

 1. Ajuts escolars destinats a alumnes que estan matriculats en el 2n cicle d’educació infantil o educació primària empadronats al municipi per sortides i colònies. La part subvencionable d’aquest ajuts serà una part de la despesa de l’activitat.
 2. Ajuts escolars destinats a llibres pels infants empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola que estan cursant els estudis de primària.
 3. Ajuts escolars destinats a alumnes de secundària matriculats i empadronats al municipi. La part subvencionable d’aquets ajuts serà una part de la despesa per llibres, material escolar, sortides i colònies, segons institut.

 

REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Seran beneficiaris de l’ajut els/les alumnes empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, que cursin, segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.
Per tant, caldrà que estiguin empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar, així com que, que estiguin matriculats els menors del nucli de convivència

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Documentació obligatòria

 1. Imprès de sol·licitud (sol·licitud específica): A la sol·licitud s’haurà de fer constar el nom del tutor/a, pare, mare del menor com també el menor beneficiari de l’ajut, la sol·licitud haurà d’estar signada per a tots el membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen al domicili.
 2. Original i fotocòpia DNI/NIE/NIF de tots els membres de la unitat familiar i/ o en el seu defecte el llibre de família (en el casos del menors)
 3. Factura de la despesa de llibres detallada per menor
 4. Còpia de la llibreta o rebut bancari on consti el número de compte per efectuar l’ingrés.
 5. Fotocòpia del documents que acreditin els ingressos dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
 • Declaració de Renda de l’exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar de declaració de Renda, serà necessari l’aportació de documentació, expedida per organismes oficials, de tots els membres de la unitat familiar (Certificant d’imputacions d’hisenda, nòmines, Certificat de prestacions ...)
 •  En cas d'obtenir ingressos sense documentar: declaració formal d'ingressos.
 •  Informe de vida laboral del majors de 16 anys que no han aportat la declaració de la Renda, actualitzat (antiguitat mínima 15 dies des de presentació sol·licitud ajuda)

6. Si es el cas, Conveni regulador de la separació o sentència de divorci presentat al jutjat, en cas de separació i/o divorci.

7. En cas de canvi de situació econòmica, documentació que acrediti el canvi.

VALORACIÓ
Una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació presentada, es procedirà a la valoració per part del tècnic de serveis socials municipals, educadora social de l’EBAS segons tipologia d’ajut:


1. Ajuts individualitzats de primària per llibres:

 • Seran subvencionables un 90% del cost del llibres a les famílies que tinguin un ingressos anuals inferiors a l’IRSC
 • Seran subvencionables un 80% del cost del llibres a les famílies que tinguin uns ingressos inferiors al SMI
 • Seran subvencionables un 40% del cost del llibres a les famílies que tinguin una RPC inferiors al SMI

2. Ajuts de sortides i colònies dels alumnes de primària i del segons cicle d’educació infantil.
L’ajut per les sortides i colònies dels alumnes de primaris serà d’un % segons puntuació establerta a les bases

3.Ajuts individualitzats per secundària : Els ajuts individualitats per secundària consistiran per llibres i/ material, sortides i/o colònies, segons institut on hi hagi l’adolescent matriculat (segons convocatòria). Respecte als ajuts de colònies s’establiran segons barems establerts amb un màxim de 150 euros per adolescent, segons barems de l’apartat 8.2 de la convocatòria. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOLICITUDS

 • Telemàticament clicant aquí
 • Presencialment a les oficines de l'Ajuntament en horari d'obertura (9 a 13:30 hores)

S'ha convocat reunió explicativa pels pares dels alumnes de l'Escola Montserrat pel proper dimecres 30 de juny a les 19 hores al pàrquing de l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 30.07.2021 | 11:45