Tancament provisional dels equipaments cívics segons la resolució Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 00:00

La Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya determina que s’addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

En aquest sentit, assenyalar que estableix que en els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presència física dels participants.

Cal entendre per equipament cívic, tots aquelles locals i espais de titularitat pública destinats a prestar serveis i activitats polivalents a la ciutadania, més enllà de la denominació que ostentin. Un equipament cívic es defineix com un espai públic, obert a tothom amb unes característiques estructurals i funcionals definides, per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària, de titularitat pública, independentment de la denominació de l’espai i la forma de gestió. Per tant, s’hi ha d’incloure tant La Masia com La Sala. De moment, en la categoria d’equipaments cívics no s’hi inclou els equipaments esportius, per tant poden seguir oberts. Altra cosa és que en equipaments cívics, no hi és permesa la prestació d’activitats o classes dirigides d’àmbit esportiu, les quals no hi són exceptuades.

L’objectiu d’aquesta norma segons ens han fet arribar des de Generalitat és la d’evitar interacció social, per tal de minimitzar tant com es pugui el risc de transmissió comunitària a partir de la suspensió temporal durant 15 dies de les activitats cíviques, comunitàries, presencials i de caràcter grupal en equipaments cívics. Per tant, l’objectiu general de la mesura és que l’activitat es limiti a la que compleix una funció social d’especial rellevància per l’entorn de l’equipament cívic.

A efectes pràctics, això implica l’obligatorietat de tancament de La Masia (no afecta al CAP, ni a les reunions de les associacions quan es complexi l’aforament màxim de 6 persones) i La Sala. Només s’hi podran realitzar activitats puntuals i degudament taxats a la mateixa resolució, sempre respectant les mesures de prevenció i protecció establertes en el “Pla de represa de les activitats de la DGACC aprovat pel PROCICAT, i que són:

• Serveis d’intervenció Socieducativa a infants i adolescents: les activitats de centres oberts (activitat grupal reforç escolar, berenar); els programes “Jugar i Descobrir” d’infants entre 4 i 12 anys, “Programa Joves”, d’adolescents i joves entre 12 i 18 anys.

• Educació en el lleure i programes de suport juvenil (esplais, atenció i intervenció en joves)

• Aquelles activitats d’intervenció social personal que es duen a terme com a assimilats a serveis especialitzats adreçats a col·lectius, amb caràcter individual (atenció dones, salut mental, immigració, addiccions, etc.)

• Les activitats considerades essencials en la seva funció social com són els menjadors de caràcter social, i els serveis personals de perruqueria i podologia que tenen l’empara de les excepcions generals establertes en les resolucions vigents.

• Aquelles altres activitats que puguin celebrar-se en centres cívics de titularitat municipal, i que resten emparades en la seva celebració per les resolucions dictades per les autoritats competents, com poden ser actes i espectacles culturals amb caràcter puntual i aïllat, sense esdevenir programa de formació o anàleg, d’acord amb les mesures d’aforament, prevenció i protecció vigents que regeixen el sector cultural.

Així doncs, i degut a aquesta nova resolució, hem de procedir al tancament de La Sala i La Masia del Calvet en totes aquelles activitats esportives, de formació i d’altra índole que s’hi realitzessin.

Des de l’Ajuntament intentarem buscar una solució provisional i alternativa a aquesta resolució, utilitzant les instal·lacions esportives de les que disposem, que son limitades i estan reservades en moltes hores, sobretot a la tarda, per les activitats esportives realitzades per la Guardiolenca i el bàsquet del Sant Joan de Vilatorrada. Per tant, sabem que no us podrem donar una solució a tots els grups però intentarem que sigui als màxims de vosaltres. També indicar, que recomanen que es facin de forma telemàtica.

Gràcies a tots i totes per la comprensió.

 

Darrera actualització: 20.10.2020 | 11:52