Compte General

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l'Entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.

Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es referiex el Compte general.

Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l'Entitat principal i de les seves entitats dependents. Per saber més sobre els comptes generals podeu consultar el web www.rendiciondecuentas.es.

Aquí podeu accedir als Comptes Generals de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 28.11.2023 | 12:18
Darrera actualització: 28.11.2023 | 12:18