ORDENANCES FISCALS 2023

Darrera actualització: 11.01.2023 | 11:13

Documents

OF0. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
318,88KB
OF1. Impost Bens Immobles 2023
186,02KB
OF2. Impost sobre activitats econòmiques 2023.pdf
189,6KB
OF3. IVTM 2023
184,19KB
OF4. INCREMENT VALOR BENS NATURALESA URBANA 2023
183,51KB
OF5. Impost sobre construccions instal.lacions i obres 2023.pdf
211,96KB
OF6.Contribucions especials 2023
130,77KB
OF7. Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor empreses explotadores de serveis de subministraments 2023
134,71KB
OF9. Mercat 2023.pdf
176,8KB
OF10. utilització domini públic 2023
124,58KB
OF11. Ocupació terrenys ús públic 2023
165,68KB
OF12. documents administratius 2023
131,55KB
OF13. Autotaxi 2023
103,79KB
OF14. Cementiri 2023
116,14KB
OF15. Vehicles abandonats 2023
86,5KB
OF16. Taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol 2023
111,71KB
OF17. Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials 2023
149,49KB
OF20. Taxa per intervenció administrativa activitats 2023
139,56KB
OF22. Obertura sondatges o rases 2023
135,48KB
OF23. Taxa per prestació serveis piscina municipal 2023
407,45KB
OF24. Taxa per recollida tractament i eliminació escombraries i altres residus solids urbans 2023
166,93KB
OF25. Taxa per llicencies i activitats comunicades en materia d'urbanisme 2023
138,45KB
OF26. Aparadors i vitrines 2023
122,18KB
OF27. Prèstec de mobiliari 2023
120,94KB
OF28. Guals 2023
124,36KB
OF29. Registre parelles de fet 2023
83,81KB
OF30. Recollida animals 2023
105,72KB
OF31. Taules i cadires 2023
127,44KB
OF33. Preu públic Bar Teatre La Sala 2023
154,19KB
OF34. Ordenança residus 2023
152,23KB
OF35. Preu públic per la prestació de serveis prevenció incendies forestals 2023
107,55KB
OF36. Taxa coworking 2023
105,94KB
OF37. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES LÚDIQUES I D'OCI 2023
500,6KB
OF38. PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN REVISTES I PROGRAMES OFICIALS D'ACTES 2023
111,33KB
OF39 Escola de Música 2023
274,29KB
OF40. Recàrrec IBI 2023
136,53KB