Ple municipal

Composició

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal.

La composició del ple de l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per la legislatura 2019-2023 és

Alcaldessa-Presidenta

 • Sra. Georgina Mercadal Viñals 

Regidors i regidores

 • Sra. Sònia Vall i Almor
 • Sra. Anaïs Lòpez Roig
 • Sr. Jordi Monné Hernández
 • Sra. Mario Vendrell i Vidal
 • Sra. Anna Llobet i Solé
 • Sr. Manel Garcia Soriano
 • Sr. Daniel Camerino Rodulfo
 • Sr. Òscar Pérez del Corral
 • Sr. Pablo Urbina de la Cruz
 • Sra. Dolors Lara Ruiz

Competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada i aquelles que n'estableix la seva competència qualsevol norma aplicable. 

Calendari

El Ple de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola celebra sessió ordinària el segon dijous, no festiu ni vigília de festiu, de cada mes, exceptuant el mes d’agost, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 

Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. També les podràs trobar al Canal de Youtube de l'Ajuntament

 

Darrera actualització: 06.04.2021 | 18:38
Darrera actualització: 06.04.2021 | 18:38