Reglament de participació

Sant Salvador de Guardiola gestiona la participació ciutadana segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat al Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2018.

TÍTOL TERCER: DE LA PARTICIPACIÓ

  • Capítol I: De la participació i informació ciutadanes
  • Capítol II: De la Informació de la ciutadania
  • Capítol IV: De la Participació

Capítol I: De la participació i informació ciutadanes

Article 74  

Són drets dels veïns:

a) Rebre informació àmplia, puntual i obligatòria sobre els assumptes municipals, mitjançant el tauler d’anuncis, la difusió en mitjans de comunicació locals, l’edició d’un Butlletí periòdic i a través de l'Oficina d’Informació al Ciutadà, segons el Ple determini en cada cas.

b) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de la Corporació i els seus antecedents així com consultar els arxius i registres en els termes que disposa la legislació que desenvolupa l'article 105, lletra b) de la Constitució espanyola.

c) Ésser rebuts/-des, prèvia sol•licitud, en audiència per les autoritats municipals.

d) Assistir a les reunions del Ple Municipal i dels altres òrgans quan es celebrin en sessió pública, de conformitat amb aquest Reglament.

e) Constituir i participar en entitats o associacions per a la defensa dels seus interessos generals o sectorials.

f) Sol•licitar la consulta popular en els termes establerts per aquest reglament i per la llei.

Capítol II: De la Informació de la ciutadania

Article 75 

L'Ajuntament facilitarà informació als ciutadans pels següents mitjans:

  1. El tauler físic d'anuncis de la Corporació i el web municipal (www.santsalvadordeguardiola.cat), a més de les xarxes socials en ús i altres aplicacions on s'exposarà, de manera resumida, el contingut de les sessions dels òrgans de govern col•legiats de l'Ajuntament, les decisions i resolucions dels altres òrgans de govern que siguin d'interès general, així com les convocatòries de les sessions d'òrgans municipals als que pugui assistir al públic.
  2. El butlletí informatiu municipal que editi i distribueixi periòdicament l'Ajuntament.
  3. Les informacions puntuals, a través de conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis o d'altres que promourà l'Ajuntament en els temes que puguin ésser d'interès rellevant per a la ciutadania en general o per alguns col•lectius específics.
  4. La convocatòria pública a tots els veïns de les sessions del Ple municipal.

Capítol IV: De la Participació

Article 80

La participació de la ciutadania en l'actuació municipal es podrà articular, a part del dret de petició regulada a l’article 157 de la LMRLC, a través de l'exercici dels drets de proposta i intervenció oral.

Article 81

Els ciutadans/-nes podran adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, en petició tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la legislació de procediment administratiu. Quan la petició faci referència a qüestions de la competència d'altres administracions, el/la destinatari/- ària d'aquesta l'adreçarà a qui correspongui, donant la informació d'aquest extrem al peticionari/- ària.

Article 82

Qualsevol veí o veïna podrà formular a qualsevol membre de la Corporació, autoritat o organisme municipal, propostes d'actuació relatives a matèries de la competència municipal o d'interès local. El destinatari/-ària de la proposta informarà al seu signatari del curs que s’hi donarà. En cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en l'ordre del dia d'alguns òrgans col•legiats de l'Ajuntament, el Secretari/-ària d'aquests trametrà en el termini màxim de quinze dies còpia de la part corresponent de l'acta de la sessió a l'autor de la proposta. Així mateix, el President/-a de l’òrgan col•legiat podrà requerir la presència de l’autor/-a de la proposta en la sessió que correspongui als efectes d’explicar-la i defensar-la.

Article 83

Els veïns i veïnes del municipi inscrits/-es al padró municipal d'habitants, majors d'edat, podran sol•licitar a l'Ajuntament que convoqui consulta popular en relació a qüestions d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, excepte aquelles que fan referència a la hisenda local. Aquesta petició l'hauran de formular, com a mínim, el percentatge d’habitants regulat a l’article 159.2 del TRLMRLC i el procediment per a la Consulta serà l’establert a la Llei. En tot cas, el resultat de la consulta no serà vinculant.

Darrera actualització: 28.11.2023 | 14:06
Darrera actualització: 28.11.2023 | 14:06