Consell de la Vila

El Consell de la Vila és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.

1. Objectius

 • Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva
 • Implicar els diferents actors en el procés de presa de decisions i en els afers col·lectius del municipi
 • Assessorar el govern municipal

Objectius indirectes

 • Fomentar la relació entre entitats del municipi
 • Promoure la relació i la col·laboració entre els diferents nuclis del poble
 • Millorar la comunicació entre Ajuntament i ciutadania
 • Fomentar el sentiment de pertinença en una comunitat i la cohesió social

2. Funcions

Les funcions específiques del Consell de la Vila són estimular i canalitzar la participació dels veïns i veïnes i del teixit associatiu en els assumptes relacionats amb els afers públics:

 • Assessorar els poders públics en la definició de les grans línies i temes estratègics del municipi
 • Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el Ple
 • Conèixer i debatre els grans projectes de la vila (PAM, pressupostos municipals, plans directors,...)
 • Emetre dictàmens o informes a instància de l’Ajuntament o del mateix Consell
 • Fomentar la participació dels guardiolencs i guardiolenques en la definició del futur de la vila i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
 • Altres funcions que li siguin assignades pel Ple Municipal.
 • No en són funcions temes d'interès personal

3. Estructura

El Consell de la Vila tindrà una estructura horitzontal pel que fa a la presa de decisions. No hi haurà per tant l’anomenat vot de qualitat o de desempat per part de cap dels seus membres.

Disposa d'un Portaveu i un secretari, càrrecs que seran renovats cada 2 anys. 

4. Composició

La composició del Consell de la Vila haurà de seguir criteris de diversitat d’edat, gènere i de nuclis territorials. Estarà format per:

 • Un representant de cada associació de veïns
 • Un representant de cada entitat o associació del municipi (cultural, educatiu, esportiu, juvenil, social, gent gran, comercial) registrades en el Registre Municipal
 • Un representant del Consell Escolar Municipal
 • Fins a 4 persones representatives i compromeses amb la vida del poble
Darrera actualització: 29.07.2022 | 09:52
Darrera actualització: 29.07.2022 | 09:52