Ocupació

 • borsa Bases per la creació d'una borsa d'aspirants per contractacions laborals de durada determinada de places de subaltern grup (E) 7 d'octubre de 2020

  Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0473 de data 21 de setembre de 2020, s’ha aprovat la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal subaltern, (assimilat a grup E).

  Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

  El termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 de novembre, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

 • Llista definitiva admesos i exclosos vigilants municipals 2 de setembre de 2020

  Es fa pública resolució d'alcaldia d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per participar en el procediment de selecció d'una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits per cobrir futures vacants i/o substitucions de forma interina a la plantilla de vigilants municipals (assimilat grup C2).

  Es convoca als aspirants no exempts de català el proper dia 3 de setembre de 2020 a les 10 del matí a la casa Consistorial. Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

   

 • Convocatòria borsa treball "Netejadora" 31 d'agost de 2020
 • Convocatòria borsa de treball Vigilant Municipal (assimilat a grup C2) 26 de juny de 2020
 • oferta Oferta de feina. Socorrista 23 de juny de 2020

  Adjuntem oferta de feina

 • Convocatòria borsa de treball d’auxiliars de geriatria (assimilat a grup C2) 15 de juny de 2020

  Es fa pública i s'obre termini de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions d’auxiliars de geriatria (assimilat a grup C2) mitjançant la contractació laboral  temporal que correspongui, segons el cas .

  El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona

 • Puntuació final tribunal qualificador Borsa Mestres i Tècniques educació infantil Escola Bressol 15 de juny de 2020

  Es fa pública la proposta del tribunal qualificador que figura a l’acta de data 26 de febrer de 2020 per a cobrir futures vacants i/o substitucions de mestres d’educació infantil i de tècnics/ques d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes” mitjançant contractació laboral en la modalitat que correspongui, segons el cas.

 • cartell Vacant ajudant de cuina caps de setmana 11 de juny de 2020

  Adjuntem oferta de feina.

  Per més informació contactar amb el Servei Local d'Ocupació.

 • Resolució d'Alcaldia de suspensió de terminis 17 de març de 2020

  L'Ajuntament informa que mentre durin les mesures extraordinàries pel COVID-19, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Per aquest motiu, no corren els terminis per a la presentació de documents a l'Ajuntament, ni tampoc de recursos administratius, justificació subvencions i d'altres tràmits.

  Per resolució d'Alcaldia es suspenen els terminis en els diferents procediments administratius.

  El detall de les actuacions acordades es troben en el document adjunt.

 • Borsa de treball mestres educació infantil i tècniques d'educació infantil de l'Escola Bressol 14 de febrer de 2020

  Es fa pública l'acta del tribunal qualificador amb la puntuació dels mèrits així com les dates establertes per realitzar les entrevistes als/les aspirants.

 • Llista definitiva aspirants procés selectiu Escola Bressol 29 de gener de 2020

  S'aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en els processos selectius de les dues borses de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions de mestres d’educació infantil i de tècnics/ques d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes”.

  Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de l'exercici de català i de valoració dels mèrits.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34
Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34