Ocupació

 • Relació d'aprovats de la selecció d'un tècnic de RRHH 22 de gener de 2021
 • borsa Bases per la creació d'una borsa d'aspirants per contractacions laborals de durada determinada de places de subaltern grup (E) 7 d'octubre de 2020

  Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0473 de data 21 de setembre de 2020, s’ha aprovat la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal subaltern, (assimilat a grup E).

  Les bases de la borsa de treball són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http:www.santsalvadordeguardiola.cat.

  El termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 de novembre, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

 • Llista definitiva admesos i exclosos vigilants municipals 2 de setembre de 2020

  Es fa pública resolució d'alcaldia d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per participar en el procediment de selecció d'una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits per cobrir futures vacants i/o substitucions de forma interina a la plantilla de vigilants municipals (assimilat grup C2).

  Es convoca als aspirants no exempts de català el proper dia 3 de setembre de 2020 a les 10 del matí a la casa Consistorial. Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

   

 • Convocatòria borsa treball "Netejadora" 31 d'agost de 2020
 • Convocatòria borsa de treball Vigilant Municipal (assimilat a grup C2) 26 de juny de 2020
 • oferta Oferta de feina. Socorrista 23 de juny de 2020

  Adjuntem oferta de feina

 • Convocatòria borsa de treball d’auxiliars de geriatria (assimilat a grup C2) 15 de juny de 2020

  Es fa pública i s'obre termini de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions d’auxiliars de geriatria (assimilat a grup C2) mitjançant la contractació laboral  temporal que correspongui, segons el cas .

  El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí oficial de la província de Barcelona

 • Puntuació final tribunal qualificador Borsa Mestres i Tècniques educació infantil Escola Bressol 15 de juny de 2020

  Es fa pública la proposta del tribunal qualificador que figura a l’acta de data 26 de febrer de 2020 per a cobrir futures vacants i/o substitucions de mestres d’educació infantil i de tècnics/ques d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes” mitjançant contractació laboral en la modalitat que correspongui, segons el cas.

 • cartell Vacant ajudant de cuina caps de setmana 11 de juny de 2020

  Adjuntem oferta de feina.

  Per més informació contactar amb el Servei Local d'Ocupació.

 • Resolució d'Alcaldia de suspensió de terminis 17 de març de 2020

  L'Ajuntament informa que mentre durin les mesures extraordinàries pel COVID-19, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Per aquest motiu, no corren els terminis per a la presentació de documents a l'Ajuntament, ni tampoc de recursos administratius, justificació subvencions i d'altres tràmits.

  Per resolució d'Alcaldia es suspenen els terminis en els diferents procediments administratius.

  El detall de les actuacions acordades es troben en el document adjunt.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34
Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34