Programa d'actuació municipal d'habitatge

Dijous, 11 de maig de 2023 a les 00:00

El ple de la corporació, en sessió de data 16 de març de 2023, va aprovar inicialment el PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE, el qual regula les polítiques en matèria d’habitatge de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Els Programes d'actuació municipal d'habitatge són instruments de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i amb propostes, en els quals es defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis petits. Els programes són elaborats per professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.

Les seves principals característiques són:

 • Es dona màxima importància al procés, en aquest sentit la metodologia s’enfoca i articula com un procés d’aprenentatge, clarificació de necessitats i objectius i consolidació d’un discurs compartit des dels mateixos ajuntaments.
 • S’acoten molt en el temps els esforços sobre l’anàlisi i la diagnosi de la situació per a centrar-se en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques municipals.
 • Es requereix una forta implicació dels diferents departaments dels ajuntaments, ja que es configura com un procés d’acompanyament en la presa de decisions municipals.

Metodologia

S’ha creat un equip motor per part de l’Ajuntament, format per:

 • Georgina Mercadal, alcaldessa
 • Anaïs López, Atenció a les persones i Habitatge, Serveis Socials, Ensenyament, Mobilitat, Joventut i Sanitat
 • Xavier Pons, arquitecte municipal
 • Alba Valeros, arquitecta municipal
 • Jordi Morera, arquitecte tècnic municipal

Contingut

El document compta amb els següents apartats:

Bloc 1: Anàlisi i diagnosi

Aquest bloc inclou la descripció de la realitat del municipi en matèria d’habitatge, analitzant específicament els recursos i organització municipal, les actuacions municipals vinculades a l’habitatge, l’evolució de la població, la composició de les llars, l’accés i estat de l’habitatge, el dinamisme del mercat d’habitatge i la construcció d’habitatges.

Bloc 2: Programació d’actuacions

Inclou la definició de les polítiques d’habitatge, específicament:

 • Objectius i estratègies
 • Programació d’actuacions, detall i descripció de les actuacions a realitzar, indicant:
  • Descripció de l’acció
  • Forma de gestió per a cada actuació proposada
  • Recursos i calendari per a cada actuació proposada
  • Metodologia i indicadors d’avaluació
  • Cronograma global de totes les actuacions
Darrera actualització: 11.05.2023 | 12:33