Decret d’admesos i exclosos del procés de selecció d'un educador/a infantil i un/a auxiliar d'educació infantil de l'Escola Bressol Municipal

Dimecres, 2 d'agost de 2023 a les 00:00

ANTECEDENTS

Primer.- Vist que ha finalitzat el període d’admissió de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció del concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball per tal de cobrir possibles vacants i/o substitucions d’educadors/es infantils i auxiliars d’educació infantil de l’escola bressol municipal, d’acord amb les bases aprovades per Decret d’Alcaldia número 2023-0538, de data 13 de juliol de 2023 i publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 17 de juliol de 2023.

FONAMENTS JURÍDICS
De conformitat amb el que disposen els articles 21.1,g) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, i 53.1, h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb el que s’estableix a les bases número 5 de la convocatòria.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,


HE RESOLT


Primer.- APROVAR la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos segons el detall següent:

(Descarregar pdf ajdunt a la columna de la dreta)

D’acord amb la base cinquena, contra l’aprovació d’aquesta llista es podran presentar reclamacions en el termini de cinc dies hàbils, des de la seva publicació al tauler electrònic i a la pàgina web municipal. En cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà com a definitiva la mateixa i no es tornarà a publicar.


Segon.- APROVAR la composició del Tribunal Qualificador que realitzarà les entrevistes i la valoració dels mèrits aportats pels aspirants, i que estarà format per:

President:

  • Titular: Montserrat Grau Oliva, Tècnica d’aquest Ajuntament.
  • Suplent: Cristina Quesada Parera, Secretària-Interventora d’aquest Ajuntament.

Secretari:

  • Titular: Alba Valeros Giménez, Tècnica d’aquest Ajuntament.
  • Suplent: Roser Gómez Guerrero, Tècnica d’aquest Ajuntament

Vocals:

  • Titulars: Jordi Morera Sánchez, Tècnic d’aquest Ajuntament, i Alba Valeros Giménez, Tècnica d’aquest Ajuntament.
  • Suplents: Roser Gómez Guerrero, Tècnica de RRHH d’aquest Ajuntament, i Cèlia Garcia Requena, Tècnica d’aquest Ajuntament.

El Secretari del Tribunal actuarà amb veu però sense vot.


Tercer.- Atès que la totalitat dels candidats acrediten el nivell de suficiència de català, no procedeix la realització de la prova corresponent.


Quart.- Convocar el tribunal de selecció el dia 22 d’agost 2023 a les 9:00 per a la valoració dels mèrits de cada aspirant i el dia 24 d’agost per a la realització d’entrevistes de 10:00 a 14:00 en l’ordre que surti establert a l’acta del tribunal.

Tots els/les candidats/es hauran de portar i mostrar al Tribunal el seu corresponent DNI, o document d’identificació equivalent. La no presentació d’una identificació vàlida implicarà l’exclusió del procés d’aquest/a candidat/a.


Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’acord amb les bases de la convocatòria.


Sisè.- FER ESMENT que tots els/les aspirants que no es presentin en aquests dies i horaris, es donaran com a no presentats/des i quedaran exclosos/es del procés.


Setè.- PUBLICAR aquesta Resolució a la plana web municipal.


Ho signa, l’Alcaldessa
En dona fe, la Secretària Interventora

Darrera actualització: 02.08.2023 | 14:59